Obrazovanje odraslih po ECDL standardu je obavezno

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je Pravilnikom za sticanje statusa Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) definisalo da se program obuke za rad na računaru i provera savladanosti programa obuke mora realizovati u skladu sa standardom ECDL (Službeni glasnik RS”, broj 89 od 27. oktobra 2015.)Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava, uključujući i uslove za obezbeđivanje pristupačnosti nastave i programa za osobe sa invaliditetom, na osnovu kojih druga organizacija može steći status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: JPOA).Odredbe ovog pravilnika primenjuju se i na osnovnu i srednju školu koja realizuje aktivnosti obrazovanja odraslih a u čl.4. je definisano da program obuka za rad na računaru mora biti pripremljen u skladu sa ECDL – Evropskim standardom za poznavanje rada na računaru, kao i da se provera savladanosti programa obuke za rad na računaru realizuje u skladu sa standardom ECDL.Na ovaj način politika naše zemlje zacrtana približavanjem Evropskoj Uniji dobija konačno jasne okvire i sigurno uporište u domaćem obrazovanju što predstavlja opštu korist za sve učesnike obrazovnog procesa kao i nove mogućnosti participiranja za EU fondove.EU Fondovi