Obrada teksta

ICDL Workforce

Modul Obrada teksta pokriva glavne koncepte i veštine potrebne za  uobičajene zadatke u obradi teksta kao što su kreiranje, formatiranje, dovršavanje pisama i drugih svakodnevnih dokumenata. 

Uzimajući u obzir da se u poslovanju zahtevaju IKT veštine, zaposleni moraju demonstrirati sposobnost korišćenja aplikacije za obradu teksta kako bi izrada dokumenata bila efikasna. Ovaj modul pokriva znanje i veštine neophodne za kreiranje jasno predstavljeni i dobro strukturiranih dokumenata.
Modul je pogodan za sve kandidate koji žele da rad sa dokumentima bude efikasan koristeći čitav niz aplikacija za obradu teksta.  

Razvijte veštine potrebne za stvaranje složenih dokumenata koji su zanimljivi i jednostavni za čitanje.

Kratak pregled

Kategorija Veštine
Korišćenje aplikacije - Rad sa dokumentima
- Povećanje produktivnosti
Kreiranje dokumenata - Unos teksta
- Selekcija, ispravljanje
Formatiranje - Tekst
- Paragrafi
- Stilovi
Objekti - Kreiranje tabele
- Formatiranje tabele
- Grafički objekti
Objedinjavanje pošte (mail merge) - Priprema
- Izlaz
Priprema za štampu - Podešavanje
- Priprema i štampanje 

Glavni ishodi

Po uspešno završenom modulu kandidati će moći da koriste aplikacije za obradu teksta za kreiranje, izmenu, štampanje svadnevnih dokumenata. Nakon položenog modula kandidati će se osećati samouvereno u radu sa dokumentima, efikasnije će vršiti formatiranje teksta, unosom zajedničkih karakteristika kao što su tabele ili slike. Biće u mogućnosti da: 

 • -
  Razumeju ključne koncepte obrade teksta
 • -
  Identifikuju različite formate fajlova i kako da ih sačuvaju
 • -
  Prepoznaju dobru praksu u primeni opcija formatiranja
 • -
  Razumeju različite elemente, objekte i podatke koji mogu biti dodati u dokumente
 • -
  Završe dokument i pripreme za štampu
 • -
  Pripreme i kreiraju dokument za objedinjavanje pošte (mail merge)

Zašto ICDL sertifikacija?

Nastavni plan i program

Kroz nastavni plan stećićete uvid u oblasti iz kojih se vrši testiranje znanja i veština.

Preuzmite nastavni plan i program